Ledamoter
Nyinvalda

Henrik Meinander

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 5 maj att välja in Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, som utländsk ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

 

Professor Henrik Meinander (f. 1960) innehar sedan 2001 den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet. I sin forskning har han ägnat sig åt grundläggande problem i Finlands moderna historia, oftast i ett internationellt och särskilt i ett svenskt perspektiv, och belyst breda områden från krigstid, storpolitik och samhällsutveckling till frågor om identitet, språk, kulturarv och enskilda människors villkor och tillvaro.

Henrik Meinander har en omfattande bokproduktion och många av hans böcker är översatta till engelska och tyska, förutom finska. Han disputerade 1994 med avhandlingen Towards a bourgeois manhood. Boys’ physical education in Nordic secondary schools 1880-1940. Av hans senare publikationer märks Finlands historia: linjer, strukturer, vändpunkter (2007, ny rev. upplaga 2014), Finland 1944: krig, samhälle, känslolandskap (2009), Republiken Finland i går och i dag: Finlands historia från inbördeskriget till 2012 (2012), Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922-2015 (2016), Gustaf Mannerheim: aristokrat i vadmla (2017) och Finland 1944: mellan Hitler och Stalin. 

 

Henrik Meinander har haft många förtroendeuppdrag, som t.ex. ordförande i redaktionskommittén för utgivande av Biografiskt lexikon för Finland, intendent för Mannerheim-museet i Helsingfors samt direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm och han är för närvarande ordförande för vetenskapliga rådet för Svenska Litteratursällskapet i Finland. Henrik Meinander är aktiv i samhällsdebatten och väl förtrogen med Sverige och det svenska vetenskapssamhället. Han har erhållit många priser och utmärkelser, exempelvis har han tilldelats Svenska Akademiens Finlandspris och Kulturfondens för Sverige och Finland pris för vetenskaplig verksamhet. 

                                                                        

Daniel Västfjäll

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 3 december att välja in Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Daniel Västfjäll (f.1975) disputerade i psykologi år 2002 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Mood and preference for anticipated emotions. Året efter erhöll han även en teknologie doktorsgrad i akustik vid Chalmers tekniska högskola med avhandlingen Affect as a component of perceived sound and vibration quality in aircraft. Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet sedan 2011 och en av forskarna inom den tvärvetenskapliga gruppen JEDI (judgment, emotion, decision, intuition)-lab vid Linköpings universitet, med forskare från psykologi och nationalekonomi.

 

I sin forskning sammanför Daniel Västfjäll två grundläggande fält inom psykologin: emotioner och kognition. I synnerhet undersöker han hur känslor uppstår och hur de påverkar mänskliga beteenden och beslut i vardagen, både på individ- och på samhällsnivå. Ett annat centralt tema i hans forskning är beslutsfattande. Daniel Västfjäll kan redovisa en mycket omfattande produktion av böcker och bokkapitel samt artiklar i högt ansedda vetenskapliga tidskrifter. En av de frågor som han behandlat i flera projekt är de psykologiska faktorer - känslor, värderingar och tankar - som påverkar människors beslut att hjälpa andra. Han har bland annat för projektet Promoting cooperation and prosocial behavior erhållit Vetenskapsrådet prestigefyllda anslag för Excellent Young Researchers. Han är en drivande kraft i projektet Introspection and charitable giving, finansierat av National Science Foundation, samt i det VR-finansierade projektet Prominence and charitable giving. Projekten har rapporterats i flera av världens främsta vetenskapliga tidskrifter.

 

Bland Daniel Västfjälls många forskningsprojekt finns också en rad studier kring känslors betydelse för riskbedömningar och beslutsfattande. Han har dessutom drivit kvalificerade studier i ett antal andra delområden inom psykologi, exempelvis relationen mellan auditiva och andra perceptuella intryck och känsloupplevelser, numerisk kognition och beslutfattande samt ålderseffekter i riskbedömningar. Daniel Västfjäll ingår i redaktörsgruppen för flera internationella tidskrifter och han är ledamot i Nationalkommittén för psykologi (under Kungl. Vetenskapsakademien), ordförande i beredningsgruppen för psykologi på Vetenskapsrådet, samt Senior scientist i den internationella gruppen Decision Research med bas i Oregon, USA.

 

 

Jonas Tallberg

PRESSMEDDELANDE

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 3 december att välja in Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, som arbetade ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Jonas Tallberg (f. 1971) disputerade i statsvetenskap år 1999 vid Lunds universitet med avhandlingen Making States Comply: The European Commission, the European Court of Justice, and the Enforcement of the Internal Market, där han analyserar utvecklingen av EU:s strategier för att få medlemsstaterna att efterleva EU:s regler och normer. Avhandlingen belönades med Forskraftstiftelsens Jubileumspris tillägnat den bästa svenska avhandlingen inom området internationella relationer under femårsperioden 1998-2003. Tallbergs produktion därefter är mycket omfattande, med ett antal monografier och redigerade volymer vid internationella förlag samt ett stort antal artiklar i ledande internationella tidskrifter.

 

Tematiskt behandlar Jonas Tallbergs forskning frågor om makt, inflytande, demokrati, effektivitet och legitimitet på global och regional nivå. Medan hans tidiga forskning fokuserade på politik i EU, har han under det senaste decenniet även studerat dessa frågor i ett komparativt perspektiv, genom jämförelser mellan internationella organisationer inom olika politikområden och världsregioner. Sedan ca tio år leder han forskningsgruppen Global and Regional Governance vid Statsvetenskapliga institutionen i Stockholm.

 

I monografin Leadership and Negotiation in the European Union (Cambridge University Press, 2006) åskådliggör Jonas Tallberg på ett övertygande sätt den makt som personer i ordförandeställning har för utfallet av internationella förhandlingar. I den samförfattade monografin The Opening Up of International Organizations (Cambridge University Press, 2013) visas hur internationella organisationer över tiden har skapat förutsättningar för civilsamhället att delta i politikutvecklingen på global nivå. I sin senaste bok, den samredigerade volymen Legitimacy in Global Governance(Oxford University Press, 2018), undersöker han om medborgare finner internationella organisationer legitima, samt varför och med vilka politiska konsekvenser.

 

Jonas Tallberg har varit och är forskningsledare för flera stora projekt och program, som det av Europeiska forskningsrådet (ERC) finansierade projektet ”The Design of International Institutions: Legitimacy, Effectiveness, and Distribution in Global Governance” och de av Vetenskapsrådet finansierade projekten "The Performance of International Organizations" och ”Power and Negotiation in the European Council”. För närvarande ansvarar han för ett stort forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, ”Globala institutioners legitimitet" (2016-2021).

 

Jonas Tallberg har varit knuten till institutioner utanför Sverige som Harvard University, Stanford University, Institute for Advanced Studies i Wien, Ludwig-Maximilians-Universität i München, McGill University, Centre for Advanced Study i Oslo och Social Science Research Center i Berlin, och har varit styrelseledamot för ett antal internationella forskningsorganisationer. 2012 erhöll han Friedrich Wilhelm Bessel Research Award från den tyska Humboldtstiftelsen. 

 

 

Göran Blomqvist

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 4 juni att välja in Göran Blomqvist som svensk korresponderande ledamot.

Göran Blomqvist disputerade år 1992 i historia vid Lunds universitet med avhandlingen Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück (Bibliotheca historica Lundensis 71). Han innehade docentur och postdoc-tjänst i Lund 1992 - 1998, var kanslichef för det teologiska och humanistiska fakultetskansliet i Lund 1999 - 2000 och verkställande direktör för Universitetslärarförbundet 2001 -2006.

 

År 2007 tillträdde Göran Blomqvist posten som verkställande direktör för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ), en tjänst som han lämnade med pension den 28 februari 2019. Under åren som direktör för RJ har Göran Blomqvist haft flera betydelsefulla förtroendeuppdrag i den svenska och europeiska vetenskapliga stiftelsevärlden, bl.a. som ledamot av Nobelsymposiekommittén 2007–2013, ledamot av Governing Counciloch Management Committee European Foundation Centre 2007–2017 och av de stora europeiska stiftelsernas samarbetsorgan Haagklubben sedan 2007. Åren 2011–2017 var han senator i det tyska Max-Planck-Gesellschaft.

 

Göran Blomqvist har, främst i sin verksamhet som RJs verkställande direktör, gjort en betydande insats för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Göran Blomqvist är korresponderande ledamot av Svenska Litteratursällskapet i Finland och av Kungl. Skytteanska Samfundet i Umeå.

 

 

Lena Rydholm

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 7 maj att välja in Lena Rydholm, professor i kinesiska vid Uppsala universitet, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska  klassen.

Lena Rydholm, född 1963, disputerade 1998 vid Stockholms universitet på avhandlingen In Search of the Generic Identity of Ci Poetry. Lena Rydholm antogs som docent i sinologi vid Stockholms universitet 2010 och är sedan 2012 professor i kinesiska vid institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Som forskare har hon framför allt ägnat sig åt kinesisk litteratur, och hennes viktigaste forskning rör klassisk kinesisk poesi. Hennes avhandling och hennes studier av poeten Li Qingzhao (1084-ca1151) har väckt uppmärksamhet och respekt bland specialister på ci-poesi över hela världen. Hon har i sin forskning också behandlat flera andra sidor av den kinesiska litteraturen både i klassisk och modern tid.

 

Lena Rydholm har medverkat och medverkar i en rad betydande projekt om litteratur och historia i globalt perspektiv. Åren 1998-2006 deltog hon i forskningsprogrammet "Literature and Literary History in a Global Context"; 2008- 2014 medverkade hon i projektet "Global History"; sedan 2014 deltar hon i projektet "Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literature". I dessa projekt har hon bidragit med tungt vägande bidrag om olika aspekter av kinesisk litteratur och därigenom medverkat till en djupare förståelse av den kinesiska litteraturen i ett globalt perspektiv. Under flera år medverkade hon i projektet "Media and Globalization in Contemporary China" och tillägnade sig då stora kunskaper om medielandskapet i Kina.

 

Av Lena Rydholms många publikationer kan nämnas artiklarna “The Theory of Ancient Chinese Genres” i Literary History: Towards a Global Perspective Vol. 2: Literary Genres: An Intercultural Approach(2006) om kinesiska genreteorier och synen på olika litterära genrers roll  och status i samhälle och kultur i äldre tid; “Chinese Theories and Concepts of Fiction and the Issue of Transcultural Theories and Concepts of Fiction” i True Lies Worldwide: Fictionality in Global Contexts(2014) om det kinesiska fiktionsbegreppet genom tiderna, och romanens status i Kina i äldre och modern tid, “Natural Imagery in Li Qingzhao’s Song Lyrics: ‘As Fragile as Chrysanthemums’?” i Studies of Imagery in Early Mediterranean and East Asian Poetry(2017) som behandlar bildspråket i den kvinnliga poeten Li Qingzhaos (1084-ca.1155) ci-poesi under Songdynastin och “Lao She’s Fiction and Camel Xiangzi” i  Routledge Handbook of Modern Chinese Literature (2019)om författaren Lao Shes (1899-1966) mest kända roman Camel Xiangzi (1936) och inspirationen från Joseph Conrads och Charles Dickens romaner.

 

Lena Rydholms djupa och breda kunskaper om kinesisk kultur blir en stor tillgång för Akademien.

 

 

Leif Runefelt

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 4 december att välja in Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska  klassen.

Leif Runefelt, född 1971, disputerade 2002 i ekonomisk historia på avhandlingen Hushållningens dygder. Affekt/ära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under svensk stormaktstid, och antogs som docent i historia 2006 vid Stockholms universitet.

 

Leif Runefelts forskning har inriktats mot konsumtionshistoria, men inte mot varor och priser utan mot de värden och värderingar som styr konsumtionen. Tyngdpunkten har hittills legat på det förmoderna samhället, där han undersökt hur normerna om dygd, flit, affektkontroll och kritiken av lyx och överflöd vidmakthölls av föreställningen att konsumtionen skulle illustrera och vidmakthålla ståndshierarkin.

 

Han har fullföljt konsumtionstemat i en studie av frihetstiden- Dygden som välståndets grund: dygd, nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande(2005) samt i en studie om 1800-talet i betitlad En idyll försvarad. Ortbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800- 1860(2011), där han undersökt en till synes neutral litteraturgenre som visar sig innehålla en entydigt skiktspecifik samhällssyn. Hans senaste stora monografi Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830(2014) fördjupar analysen av värderingarnas förskjutning, när den sociala igenkännbarhet som konsumtionen skulle upprätthålla utmanades av de lägre ståndens begynnande bruk av te, kaffe och brokiga kläder.

 

Leif Runefelts forskning ruckar på bilden av tiden från 1750 till 1850. De socioekonomiska och mentala strukturer han beskriver är förmoderna, trots upplysning, parlamentarism, ståndsutjämning och annat som man brukar tillskriva tidsperioden. På ett intressant sätt pekar han på de antika inslagen i föreställningsvärlden: förnuftets kontroll över affekterna, den merkantilistiska principen att man inte skall köpa, bara sälja; vidare lantlivets lugn i motsats till stadens larm samt idén att lyx är förvekligande.

 

På senare tid har han utvidgat forskningen in i moderniteten och undersöker hur samhällsordningen görs synlig i mode och reklam under den industrialiserade konfektionsindustrins genombrottstid decennierna runt förra sekelskiftet.

 

Leif Runefelt baserar sina studier på empiri och identifierar långa idémässiga och mentala strukturer. Det arbetssättet bär han med sig från den ekonomiska historien. Hans forskning vetter åt kulturhistoria fattad i modern mening, med plats för konsumtionsmönster, mode, reklam, färg och materialitet. Samtidigt behärskar han såväl de aktuella som de traditionella idéhistoriska metodgreppen.

 

Genom inval av Leif Runefelt har Akademien stärkt sin idéhistoriska kompetens. 

 

 

Johannes Persson

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 5 juni 2018 att välja in Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Johannes Persson, född 1968, disputerade 1997 på avhandlingen Causal Facts. Avhandlingen publicerades i den internationella tidskriften Theorias bokserie och kom att uppmärksammas inte minst av brittiska filosofer. Johannes Perssons syn på kausalitet är att orsakssamband är lika verkliga som deras relata. Fakta blir för honom det centrala begreppet, analysens grundläggande tegelstenar. Ett annat viktigt begrepp för Persson är begreppet (kausal) mekanism, vilket han använder för att ge oss en ny förståelse av förklaringsbegreppet.

 

Johannes Persson har även skrivit om beslutsfattande, risk och riskhantering och han har genom nytänkande i teoribildning och metodutveckling lämnat betydelsefulla bidrag till den internationella riskfilosofin. Ett exempel är hans och Niklas Varemans analys av distinktionen mellan att löpa och att ta risker. Vi kan löpa risker som vi inte själva tar, ta risker som någon annan löper och givetvis ta risker som vi själva löper.

 

Tillsammans med sina kolleger i Lund har han utvecklat en teori för att analysera och hantera så kallade kunskapsrisker. Det vill säga en modell för att identifiera faktorer som begränsar och negativt påverkar beslutsfattarens kunskapssituation och i och med det hennes möjligheter att fatta robusta beslut. Det finns otaliga exempel på när, hur och varför detta problem uppstår. Johannes Persson har bidragit med flera genomarbetade fallstudier och därmed till en kartläggning och systematisering av fenomenet.

 

Han har även arbetat med frågor av direkt relevans för praktisk hantering av riskproblem. Femtio procent av Europas skogar och den mesta jordbruksmarken ägs av privatpersoner. Hur dessa privatpersoner anpassar sig till klimatförändringarna har avgörande betydelse för klimat, ekonomi och ekosystemtjänster. De mest inflytelserika modellerna för att förstå skogsägares anpassning till klimatförändringar bygger på socio-ekonomiska faktorer. Den forskning som Persson bedrivit med skogsforskaren Kristina Blennow och andra kolleger har istället valt att studera tron på klimatförändringar. Resultaten visar bland annat att graden av tro på klimatförändringar och effekterna av dem är av mycket stor betydelse om man vill förstå skogsägares riskhantering.

 

Johannes Persson kommer att bli en stor tillgång för Kungl. Vitterhetsakademien i nya kreativa samarbeten.  

 

 

Barbara Törnqvist-Plewa

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 5 december 2017 att välja in Barbara Törnquist-Plewa, fil. dr i slaviska språk och professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Barbara Törnquist-Plewa, född 1960, disputerade 1992 på avhandlingen The Wheel of Polish Fortune. Myths in Polish Collective Consciousness during the First Years of Solidarity med en analys av historiebruk och makten över minnet.

 

Liknande teman har hon sedan utvecklat i antologin Collective Identities in on Era of Transformations. Analysing Developments in East and Central Europe and the Former Soviet Union, 1998 som medförfattare och redaktör och i monografin Vitryssand. Språk och nationalism i ett kulturellt gränsland, 2001 samt i ett flertal vetenskapliga artiklar. Hennes forskning är i flera bemärkelser gränsöverskridande; den behandlar en rad länder i Öst- och Centraleuropa och samtidigt många olika slavistiska och historiska ämnen. Barbara Törnquist-Plewas forskning om minneskultur och minnesskapande i Ukraina och Vitryssland känns rykande aktuell mot bakgrund av de senaste årens politiska händelser. Hon har här varit en föregångare i både svenskt och internationellt perspektiv.

 

Under de senaste åren har Barbara Törnquist-Plewa ytterligare breddat sitt ämnesområde och bland annat skrivit flera artiklar om framställningen av Förintelsen i polsk 1900-talshistoria. Hon har här gett sig i kast med ett av de svåraste, viktigaste och känsligaste kapitlen inom minnesforskningen. Ett ämne som ytterligare kommit i fokus är nya identitetsformationer i dagens Europa.

 

Barbara Tömquist-Plewas arbeten karakteriseras av klarhet och balans, och intresset för teoribildningen inom området är påfallande. Hon är ofta inbjuden som internationell gästföreläsare och har varit på forskningsvistelser i Stanford. Hon har varit mycket framgångsrik som föreståndare för Centrum för Europaforskning och skapat en i ordets grundläggande mening tvärvetenskaplig miljö för regionala specialister, historiker, litteraturvetare och samhällsvetare. De volymer hon varit redaktör för och själv medverkar i talar om bredden i verksamheten vid centret: Whose Memory? Which Future?: Remembering Ethnic Cleansing and Lost Gultural Diversity in Eastern, Central and Southeastern Europe (2016), Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe (2015).

 

Barbara Törnquist-Plewa kommer, med sin starka internationella profil, att bli en värdefull ledamot i Vitterhetsakademien både genom hennes egen forskning, som förenar samtidsstudier med historiska undersökningar och hennes förmåga att strukturera tvärvetenskapliga projekt i diskussioner om minne och tillhörighet.  

 

 

Jonas Ebbesson

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 5 december 2017 att välja in Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid den juridiska fakulteten, Stockholms universitet, som arbetande ledamot i den historisk antikvariska klassen.

Jonas Ebbesson, född 1963, disputerade 1995 på avhandlingen Compatibility of International and national environmental law. Han utgår där från att den rättsliga miljökontrollen sker inom stater, medan miljöfrågor såsom klimatförändring och försurning är gränsöverskridande. Den internationella miljörättens genomslag nationellt blir därmed avgörande för hur effektivt miljöproblemen ska kunna hanteras. Arbetet har således hög miljörättslig relevans.

 

Jonas Ebbesson har en omfattande vetenskaplig produktion, främst inom ämnet internationell miljörätt, men även inom central svensk miljörätt och EU-miljörätt.  Han har ägnat en stor del av sitt forskningsarbete åt allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta tema berör förhållandet mellan miljöskydd, mänskliga rättigheter och "miljödemokrati". Han har också deltagit i FN:s arbete med dessa frågor, framför allt inom ramen för den av Sverige undertecknade 1998 års Århuskonvention.

 

Andra forskningsteman som intresserat Jonas Ebbesson är transnationella företags miljöansvar och de rättsliga strukturernas betydelse för social-ekologiska system och deras förmåga att hantera förändringar och kriser. Han har också forskat om rättviseaspekter på miljörätten och är redaktör för boken Environmental Law and Jusice in Context, Cambridge University Press 2009.

 

Jonas Ebbesson är sedan 2011 ordförande i Århuskonventionens efterlevnadskommitté (Compliance Committee), och har varit ledamot i kommittén sedan 2005. Kommittén granskar klagomål från allmänheten angående frågan hur konventionens regler efterlevs av de drygt 45 parterna (stater och EU) inom konventionen. Bland övriga meriter kan nämnas långvariga konsultuppdrag vid regeringskansliet samt att han är chef för Stockholms miljörättscentrum, vars uppgift bland annat är att medverka till en hållbar utveckling inom lagstiftningen på nationell, europeisk och Internationell nivå till skydd för hälsa och miljö samt för att befrämja en uthållig utveckling.

 

Att lämna synpunkter på hur kulturarvet bevaras är en viktig uppgift för Akademien, och invalet av Jonas Ebbesson stärker vår möjlighet att bevaka kulturarvets miljöer.  

 

 

 

Ingela Nilsson

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 5 september 2017 att välja in Ingela Nilsson, professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska, vid Uppsala universitet, som arbetande ledamot i den filosofisk-filologiska klassen.

Ingela Nilsson, född 1970, disputerade vid Göteborgs universitet 2001 på avhandlingen Erotic Pathos, Rhethorical Pleasure. Narrative Technique and Mimesis in Eumathios Makrembolites' Hysmine & Hysminias, där hon visar hur den antika romanen återuppstod i 1100-talets Bysans. Hon kunde klargöra en central del av den bysantinska litteraturens särart och visa dess intrikata förhållande till den klassiska grekiska litteraturen.

 

Ingela Nilsson har i flera arbeten förnyat sitt ämne genom nya perspektiv på litterära traditioner och särdrag, genom nydanande infallsvinklar kring språk och sensualitet, relationen mellan ord och bild och mellan historieskrivning och fiktion. Hon har hela tiden haft fokus på den bysantinska kulturens egenart och receptionen. I monografin Raconter Byzance: la littérature au XIIe siècle (Paris, Les Belles Lettres, 2014) samlar hon ett antal av sina studier och utvecklar dem till en genomgripande analys av berättandets och det historiska medvetandets funktioner och roll i den bysantinska kulturhistorien.

 

Ingela Nilsson har också samlat flera andra forskare i införandet av nya perspektiv på bysantologin. I antologierna Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading (2009) och Wanted: Byzantium - The Desire for a Lost Empire (2014 möts dessa.

 

Hon har och har haft en lång rad uppdrag i internationella styrelser, expertkommittéer, bedömningsgrupper, nätverk och forskningssamarbeten och hon leder f.n. det fransk-svenska samarbetet Text and Narrative in Byzantium finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

 

Men hon har också fört ut sitt ämne till en bred allmänhet genom populariserande anföranden och texter.  

 

 

 

Gunnel Ekroth

 

Akademien beslöt vid sitt plenarsammanträde den 5 september 2017 att välja in Gunnel Ekroth, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet, som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Gunnel Ekroth, född 1963, disputerade vid Stockholms universitet 1999 på avhandlingen The sacrificial rituals of Greek hero-cults in the Archaic to the Early Hellenistic periods, en studie där hon undersöker kulten kring heroer i avsikt att uppnå en klarare bild av den plats som dessa väsen intog i det grekiska religiösa systemet. Genom att förena ett textkritiskt studium med djupborrande i arkeologiska data blir det möjligt för henne att visa att hjältarnas betydelse som målgrupp för det religiösa handlandet var minst lika stor som gudarnas.

 

I senare studier har Gunnel Ekroth gått vidare i undersökningar kring grekisk kult. Hon har därvid breddat sin radie, men de frågor som driver henne är fortfarande av metodisk och kunskapsteoretisk natur, såsom: I vilken utsträckning kan vi lita på textkällor? och Hur ska vi bedöma tillförligheten hos det arkeologiska materialet med tanke på dess fragmentariska karaktär?

 

Ett studieobjekt i absolut centrum för Gunnel Ekroths intresse är det grekiska djuroffret. För henne öppnar denna rit ett helt fält av parallella och varandra stödjande analysvägar i gränssnittet mellan arkeologi och historia. Den samlade bild hon skapar genom att kombinera arkeologins, osteologins och bildstudiets respektive domäner har visat sig nyskapande.

 

Med djuroffret i fokus har hon, i samarbete med andra, under senare tid samlat forskare i internationella konferenser, t ex Bones, behaviour and belief: the zooarchaeological evidence as a source for ritual practice in ancient Greece and beyond och senast i From snout to tail. Exporing the Greek sacrificial animal from the literary, iconographical, archaeologica/ and zoo-archaeologica/ evidence.

 

Men hon har även ägnat sig åt Hades och öppnat sin egen, klassiskt-grekiska horisont mot den mediterrana omvärlden och även mot efterantika perioder. I många år var hon sekreterare i styrelsen för det Svenska Institutet i Athen.