Publikationer
Nyheter
2017
Konf 92
Tears, Sighs and Laughter. Expressions of Emotions in the Middle Ages

Författare: Förnegård, Per, Kihlman, Erika, Åkestam, Mia & Gunnel Engwall (eds)

ISBN: 978-91-7402-447-0

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 330

Utgivningsår: 2017

Serie: KVHAA Konferenser 92

Beställningsinformation: eddy.se


 

In the 1990s a new interest for research on emotions and affectivity in the humanities and the social sciences began to develop. This movement, later referred to as “the affective turn”, has been a most productive and vigorous field of research in the past decades as it opens up for new interpretations of historical source materials and enables studies of the relationship between states of mind and materiality. In addition, it prompts questions of, for example, gender, power and religiosity, thus being conducive to a fuller understanding of historical events, places and persons.

This anthology is the result of a Marcus Wallenberg symposium held at The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, focused on interpretations of emotions as expressed in medieval art and literature. The contributing scholars represent a wide variety of disciplines as can be seen in the range of topics and materials in the articles. Emotional expressions within the religious as well as the secular spheres are analyzed, drawing on hagiographical and biblical texts, monastic writings and sermons, early modern novels and comic tales, crusader stories, historical chronicles and even runes.

 

Editors: Per Förnegård, Erika Kihlman, Mia Åkestam & Gunnel Engwall, Stockholm.

 

The Authors: Roger Andersson, Alexander Andrée, Martha Bayless, Kim Bergqvist, Tomas Ekenberg, Olle Ferm, Carin Franzén, Claes Gejrot, Wojtek Jezierski, Magnus Källström, Sofia Lodén, Piroska Nagy, Corinne Péneau, Claire L. Sahlin, Jean-Claude Schmitt, Wim Verbaal, Kurt Villads Jensen, Elisabeth Wåghäll Nivre & Mia Åkestam.

 

Abstract > pdf

Contents > pdf

 

 

2016
A50 omsl tt
Archaeology as fact and fiction. Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002

Författare: MALMER, Mats P. (ed. and commented by Stig Welinder)

ISBN: 978-91-7402-434-0

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 396

Utgivningsår: 2016

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 50

Beställningsinformation: eddy.se


 

Mats P. Malmer (1921–2007) was professor of archaeology at the universities in Lund and Stockholm from 1968 to 1988. Throughout his career he influenced generations of students and colleagues as a researcher, author and debater.

This book collects book chapters and journal papers by Malmer, most of which have never appeared in English before. They range from the publication of his excavation of a medieval hospital in Scania in 1948 to his monumental overview of Sweden’s neolithic from 2002. In between are writings where Malmer elaborated the views of archaeological method and theory first formulated in his likewise monumental dissertation Jungneolithische Studien from 1962. In its contemporary context, Malmer’s work was innovative and controversial.

The pieces collected here were largely selected by M.P. Malmer’s wife, Brita Malmer, professor of numismatics. A number of never previously published photos from the family album have been provided by their daughter Elin Malmer.

Stig Welinder (ed.), professor em. of archaeology, defended his doctoral thesis under the aegis of M.P. Malmer in 1972. He has commented on the texts and written an extensive introduction.

 

Abstract > pdf

Contents > pdf

 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok

ISBN: 978-91-7402-452-4

ISSN: 0083-6796

Antal sidor: 245

Utgivningsår: 2016

Serie: Årsbok 2016

Beställningsinformation: eddy.se


Årsboken innehåller bl.a. föredrag av:

Hans Henrik Brummer: Den gyllene grenen

Dag Prawitz: Lewis Carrolls berättelse om Akilles och Sköldpaddan eller Om giltigheten hos deduktiva slutledningar > pdf-fil

Janken Myrdal: Stora synteser och sammanställningar > pdf-fil

Bengt G. Karlsson: Jorden vi ägde. Resursanvändning, genus och privatisering av mark i nordöstra Indien > pdf-fil

Lena Ambjörn: Medicinsk teori i medeltida arabiskt källmaterial > pdf-fil

Sverre Bagge: Weibullskolen – en kritisk undersøkelse > pdf-fil

Elisabeth Rynning: Mänskliga rättigheter och biomedicinen – drivkrafter i rättsutvecklingen > pdf-fil

Arne Jarrick: Samla er till större och färre frågor, humanister! En diskussion om det humanvetenskapliga uppdraget > pdf-fil

Karin Sidén: Ljusets och seendets magi. Om friluftsmåleri då och nu

Astrid Söderbergh Widding: Om filmen > pdf-fil

 

Galleriomslag4aug
The Gallery of Charles XI at the Royal Palace of Stockholm - in Perspective

Författare: Hinners, Linda, Olin, Mats & Rossholm Lagerlöf, Margaretha (eds)

ISBN: 978-91-7402-442-5

ISSN: 0083-6788

Antal sidor: 270

Utgivningsår: 2016

Serie: Handlingar. Historiska serien 32

Beställningsinformation: eddy.se


In 1700 the construction of a new royal palace in Stockholm was under way. At the behest of the Swedish king, the architect Nicodemus Tessin the Younger invited French artists and artisans to come to Stockholm to work on the interiors. Largely completed in 1703, the gallery in the state apartment celebrates the reign of King Charles XI (r. 1660–1697). It tells us not only about the transfer of artistic practices but also about the propagandistic force of Louis XIV’s absolute rule.

The articles discuss the Swedish background, iconography of Jacques Foucquet’s paintings and the meaning of Latin sentences, international context and models, technical aspects and organization of labour and the interpretation, meaning and function of the gallery.

The 17 essays in this rich illustrated volume are based on presentations given at an interdisciplinary symposium in Stockholm.

The editors: Linda Hinners, Curator of Sculpture, Nationalmuseum, Stockholm. Martin Olin, Deputy Director of Collections & Research, Nationalmuseum, Stockholm. Margaretha Rossholm Lagerlöf, Emeritus Professor of Art History, Stockholm University, and member of The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (Kungl. Vitterhetsakademien).

The authors of chapters: Sandra Bazin-Henry, Ewa Björdell, Anna Bortolozzi, Kristin Fyrand, Bénédicte Gady, Hans Helander, Linda Hinners, Merit Laine, Jonas Liliequist, Svante Lindqvist, Nicolas Milovanovic, Håkan Möller, Martin Olin, Martin Pozsgai, Margaretha Rossholm Lagerlöf, Max Tillmann and Bo Vahlne.

 

Abstract > pdf

Contents > pdf

 

 

Ödegård fram sept
Kan man leva på en ödegård? Huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland

Författare: Andersson, Hans & Widgren, Mats (red.)

ISBN: 978-91-7402-445-6

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 208

Utgivningsår: 2016

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 53

Beställningsinformation: eddy.se


Kan man leva på en ödegård? Uppenbarligen har man inte kunnat det eftersom flera medeltida gårdar efter pesten och den medeltida agrarkrisen förblev öde. Svaret på frågan är avhängigt inte bara arealer, klimat och jordar utan i lika stor utsträckning sociala förhållanden och odlingssystem. Den kan alltså omformuleras till: På vilka villkor kan en given yta tjäna som underlag för ett hushåll?

Detta var utgångspunkten för en detaljerad undersökning av en medeltida godsdomän 15 km nordost om Eksjö som utfördes på 1990-talet av en tvärvetenskaplig grupp bestående av arkeologer, historiker, kulturgeografer och kvartärbiologer. Med hjälp av äldre kartmaterial, historiska dokument och omfattande fältundersökningar lyckades man hitta tre tidigare inte kända medeltida ödegårdar, kartlade deras åkermark och gjorde arkeologiska utgrävningar av bebyggelse och åkermark. Genom en utförlig historisk analys sätts dessa huvudgårdar och landbogårdar in i sitt sociala sammanhang. Det är i analysen av de samhälleliga beroendeförhållandena som rubrikens fråga får sitt svar.

Hans Andersson är professor emeritus i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.

Mats Widgren är professor emeritus i geografi, särskilt kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Övriga medverkande i skriften är Ingmar Billberg (†), Pär Connelid, Joachim Regnéll och Kerstin Vikner.

 

Abstract > pdf

Innehåll > pdf

 

 

 

Axel ox i 7 framsidan
Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, Bd 17. Brev till Erik Oxenstierna 1632-1654

Författare: Backhaus, Helmut (red.)

ISBN: 978-91-7402-446-3

Antal sidor: 524

Utgivningsår: 2016

Serie: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. FÖRRA AVDELNINGEN 1:17

Beställningsinformation: eddy.se


Elskelige Käre Son – så börjar de flesta av Axel Oxenstiernas brev till sonen Erik, och de avslutas med en stående hälsningsfras: Din Trogne Tillbenägne Fader Emedan Jag Lever.

Det är fadern, den mäktige rikskanslern, som skriver till sin yngste son. Genom faderns brev kan vi följa Erik från uppväxtåren, studenttiden i Uppsala och studieresan genom Europa till hans tid som guvernör i det avlägsna Estland, och slutligen riksråd och generaldirektor för kommerskollegiet i Stockholm. Vi kan känna faderns ständiga oro för sonens bräckliga hälsa, hans nästan desperata beslutsamhet att arrangera ett ståndsmässigt äktenskap och säkra ättens fortbestånd, hans önskan att stötta sonen på hans post bortom havet och, inte minst, att bereda marken för en karriär i maktens centrum.

Brevserien sträcker sig över drygt tjugo år, från 1632 till strax före Axel Oxenstiernas bortgång i augusti 1654. Från fadern finns 183 brev bevarade, nästan alla som egenhändiga original, från sonen 61 brev, de flesta i utdrag som gjordes på 1670-talet. I denna utgåva återges varje brev med en sammanfattning av innehållet, fullständig text och förklarande noter.

 

Helmut Backhaus är Dr.Phil. och fil.lic. i historia, f.d. arkivråd vid Riksarkivet och var tidigare ansvarig för Oxenstiernaprojektet.

Alvastra omslag
Alvastra pålbyggnad. 1976-1980 års utgrävningar. Västra schaktet

Författare: BROWALL, Hans

ISBN: 978-91-7402-444-9

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 180

Utgivningsår: 2016

Serie: HANDLINGAR: Antikvariska serien 52

Beställningsinformation: eddy.se


Västra schaktet är ett av fyra huvudschakt som undersöktes vid 1976–1980 års utgrävningar av Alvastra pålbyggnad i Östergötland. Syftet med undersökningen var att med noggrann stratigrafisk dokumentation komplettera Otto Frödins mer extensivt inriktade utgrävningar åren 1909–1930. Genom analys av hittills ej presenterade 14C-dateringar av människoben tillsammans med förut publicerade dateringarna av växtmaterial kan pålbyggnadsplatsen antas ha haft en betydligt längre användningstid – sannolikt i stort sett hela MN A – än vad som tidigare räknats med.

Västra schaktets konstruktioner är en spegelbild av de som dokumenterades söderut i Otto Frödins schakt. De representerar i båda fallen den inre delen av pålbyggnadens västra avdelning. Fyndmaterialet här skiljer sig åt från det i den östra avdelningen genom bland annat en hög andel bränd flinta, rikligt med trattbägarinfluerad keramik samt mycket människoben – till stor del brända. Bland människobenen finns minst tre tydliga mönster, vilka tolkas som uttryck för att sekundär begravning praktiserats under hela användningstiden. Begravningsceremonierna tycks ha varit mest intensiva under senare delen av MN A, vilket diskuteras på basis av nya 14C-diagram.

Jämförelser görs med liknande anläggningar i Skandinavien, och pålbyggnadens betydelse i ett större kultursammanhang diskuteras.

På den bifogade CD-skivan har alla konstruktioner på planritningarna digitaliserats och sammanförts till en dwg-fil, där de olika konstruktionerna visas på samtliga nivåer i grävningsschaktet.

Hans Browall är docent i arkeologi. I fyrtio års tid har han bedrivit arkeologisk forskning i västra Östergötland. (År 2011 utkom hans bok om Otto Frödins grävningar, Alvastra pålbyggnad. 1909–1930 års utgrävningar.)

 

Abstract > pdf

Innehåll > pdf

 

 

 

Omsl k91
Performativity in Literature. The Lund-Nanjing Seminars

Författare: Hættner Aurelius, Eva, Chengzhou, He & Jon Helgason (eds)

ISBN: 978-91-7402-443-2

ISSN: 0348-1433

Antal sidor: 280

Utgivningsår: 2016

Serie: KVHAA Konferenser 91

Beställningsinformation: eddy.se (även för fri nedladdning i pdf-format)


 

In recent years, the importance of performative processes to the history of European culture has increasingly been recognized. This awareness is most evident in the academic discipline of performance studies and the fact that performativity is now widely discussed in the humanities and social sciences. Yet the question remains whether it is a theory that usefully allows us to analyse individual aesthetic phenomena, or a field of research that comprises all such phenomena.

Performativity has known implications for literary and cultural studies, yet scholarly research in this area is still rare. By drawing on the literature of China, Sweden, and the English-speaking world, the contributors to Performativity in Literature do much to redress this. In a series of wide-ranging essays, they seek answers to the fundamental question of what the text does in certain situations. And, in answering, each essay conceives of the text not only as meaning but as action.

 

Editors: Eva Hættner Aurelius, Lund University, He Chengzhou, Nanjing University & Jon Helgason, Lund University.

 

The Authors: Eva Hættner Aurelius, Chen Xi, Dan Hansong, Solveig Daugaard, Rebecka Eriksson, Erik Erlanson, Nina Ernst, He Chengzhou, Jon Helgason, Peter Henning, Jiang Ningkang, Jiang Yuxing, Li Shuling, Luo Xiaoli, Lin Yi, Evelina Stenbeck and Yuan Xia.

 

Abstract > pdf

Contents > pdf

 

 

Smutshygien 1
Smuts & hygien 

Författare: LALIĆ, Anna

ISBN: 978-91-7402-451-7

Antal sidor: 36

Utgivningsår: 2016

Serie: Kulturfastigheter 17

Beställningsinformation: Nedladdning (2,8 Mb. PDF fil)


Hur skötte man sin kroppshygien i slott och kojor förr i tiden? Hur gick städningen till och när kom dammsugaren? Hur tvättade, strök och manglade man? Sommarutställningen på Stjernsunds slott svarade på dessa frågor och visade hur man sett på frågor om renlighet under historisk tid. Detta ställdes i relation till vår tid och hur man idag hanterar, och förhåller sig till, smuts och hygien. Vi har aldrig tvättat oss och våra kläder så ofta som vi göra idag och vi städar våra hem med ständigt nya revolutionerande städprodukter. Det är lätt att tro att smuts och lort hör till det förgångna. Samtidigt finns det tecken som visar att många av oss har tappat grundläggande kunskaper om städning och tvätt.